آیا کتاب مقدس تحریف شده است.

یکی از موضوعاتی که درباره کتابهای آسمانی عنوان می شود موضوع تحریف این کتب می باشد. مثلا مسلمانان به تورات زبور و انجیل اعتقاد دارند و از این که این کتب اسمانی است مشکلی ندارند ولی در عین حال معتقدند که این کتب توسط یهودیان و مسیهیان تحریف شده است وبجز قرآن سایر کتب آسمانی همگی تحریف شده و لذا مخلوطی از حقیقتودروغ است که دیگر قابل استفاده نمی باشد .مثلا عقیده راسخ در بین مسلمانان این است که مسیح وعده امدن پیامبر دیگری را بعد از خود داده است که نام این پیامبر از کتب مقدس مسیحیان حذف گردیده است.این موضوع از چند دیدگاه قابل بررسی است :
1)خداوند خود مسئول حفظ کتاب مقدس است.
اگر بپذیریم که کتاب مقدس یک کتاب آسمانی است که تحت الهام خداوند به رشته تحریر در آمده است لذا خداوند خود نیز مسئول نگهداری این کتب بوده است و البته همانگونه که مسلمانان هرگز نمی پذیرند که قرآن تحریف شده پذیرش این موضوع برای مسیحیتان و یهودیان هم بسیار مشگل است. و حتی اگر نقش خدا را هم در نگهداری کتاب مقدس نادیده بگیریم چگونه می توان پذیرفت که مومنین واقعی اجازه داده باشند کسی در نوشته های آنها دست بردن و کتاب مقدس آنها را تحریف کند زیرا مهم ترین و اساسی ترین پایه یک دین کتاب مقدس ان است و هرگز به راحتی قابل تحریف نیست.. خداوند که به انسان ها کلام خود را داده است خود او نیز قدرت حفظ کلامش را خواهد داشتو و این منطقی نیست که خداوند برای رستگاری بشر کتابی را نازل فرماید و بعد اجازه دهد آن کتاب مورد تحریف قرار گیرد .
2) چه آیاتی از کتاب مقدس مورد تحریف قرار گرفته است؟
اگر بر فرض محال کتاب مقدس مورد تحریف قرار گرفته باشد این سوال مهم مطرح می شود که چه آیاتی از کتاب مقدس مورد تحریف قرار گرفته است. موضوع مورد اجماع اکثر افرادی که ادعای تحریف کتاب مقدس را دارند این است که در انجیل عیسی وعده آمدن پیامبری دیگر را داده که این موضوع توسط مسیحیان از کتاب مقدس حذف شده است.میدانیم تقریباَ در اکثر ادیان وعده آمدن یک موعود که جهان راازگناه نجات می بخشد داده شده است و پیروان این ادیان همیشه مشتاقانه منتظر آمدن این موعودهستند ومعمولاً آمدن یک موعود جزو یکی از ارکان اصلی آن دین میگردد اگر در انجیل ،آمدن یک پیامبر دیگر وعده داده شده بود ،مسیحیان مشتاقانه منتظر آمدن آن پیامبر می بودندوحتی اگر کسی ادعا می کرد که آن پیامبر موعود است ،مطمئناًمسیحیان با مراجعه به کتاب مقدس خود ،مشخصات فرد مدعی را با موعود کتاب خود مقایسه می کردند و در نهایت مسیحیان به دو دسته تقسیم می شوند عدهای فرد مدعی را به عنوان پیامبر موعود می پذیرفتند و عدهای اینادعا را رد کرده و منتضر پیامبر موعود باقی می ماندند ولی هرگز منطقی نیست که مسیحیان ،نام آن پیامبر موعود رااز کتاب خود حذف کنند،و در نهایت کاری که انجام پذیر بود رد ادعای پیامبری یک فرد مدعی است و نه حذف نام پیامبر موعود .

Posted in Uncategorized | Leave a comment

درود بر شما فرزندان خداوند

با ایمان به فیض خداوند و فرزندش عیسی مسیح این وب سایت را راه اندازی میکنم.

امیدوارم  بتوانم قدم کوچکی در بشارت کلام خداوند و آن فیض عظیمی که خودم دریافت کردم بردارم.

در مسیح شاد باشید.

برادر شما پطروس

Posted in Uncategorized | Leave a comment